Tìm tài liệu:
Liên kết website :
Đang online: 49
- Trong ngày: 226
- Trong tuần: 226
- Trong tháng: 129.662
- Tổng truy cập: 3.017.422
[ Đăng ngày: 12/01/2015 ]
  BAN LÃNH ĐẠO


BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

01

Hoàng Tuyết Anh

Thạc sĩ Khoa học Thư viện - Thông tin học

Giám đốc

38.531986

091.8073281

anhht@ueh.edu.vn


Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Trực tiếp phụ trách các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của đơn vị

- Xây dựng nội quy thư viện

- Điều hành hoạt động đơn vị

- Hợp tác, liên kết với các thư viện trong và ngoài nước.

- Các dịch vụ của thư viện: tham khảo, hỗ trợ nghiên cứu, hướng dẫn bạn đọc

- Cơ sở dữ liệu trường mua

- Phần mềm thư viện

- Bổ sung tài liệu

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm,…).

  Nguyễn Thị Khuyên

Thạc sĩ Thư viện

Phó Giám đốc

38.561249

0164.8290826

ntkhuyen@ueh.edu.vn


Phụ trách các công việc sau:

- Cơ sở dữ liệu luận văn, luận án, CTKH.

- Quản lý cơ sở vật chất của đơn vị

- Phân loại, định chủ đề, biên mục tài liệu

- Tổ chức kho

- Kiểm kê tài liệu

- Thanh lọc tài liệu

- Phục vụ bạn đọc

- Quản lý chất lượng theo TC ISO của đơn vị

- Quản lý bạn đọc

- Các công việc khác do Giám đốc đơn vị giao/ủy quyền

Công tác khác
- Phó Bí thư chi bộ

CBVC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1             


Nguyễn Thiên Hương

Cử nhân Tiếng Anh

Cử nhân Kinh tế

Thư viện viên

(38561249 ext.102)
0908015213

*huong64ngth@gmail.com

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử download

- Quản lý CSDL Trường mua và cấp quyền truy cập.

- Thủ quỹ đơn vị kiêm quản lý văn phòng phẩm.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Phân loại, định tiêu đề chủ đề tài liệu.

- Quản lý chất lượng theo TC ISO của đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, triển lãm,..).

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Phục vụ mượn, trả tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Quản lý và sửa chữa máy trạm khi có sự cố nhẹ

 • Công tác khác:

- Tổ trưởng Công đoàn

 

2

 
                          

Vũ Thị Xuân Hương

Cử nhân Kinh tế

Thư viện viên

(38561249 ext.103)
0919432586

*anhsonlibra@yahoo.com.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý bạn đọc (Mở trang sử dụng thư viện, gia hạn thẻ, làm thẻ, xác nhận tình trạng nợ sách của bạn đọc khi thanh toán ra trường).

- Thu nhận luận văn, luận án, cấp giấy biên nhận.

- Quản lý công văn đến và đi.

- Bảo quản tài liệu.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Thủ quỹ đơn vị kiêm quản lý văn phòng phẩm.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, triển lãm,..).

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý tài sản.

3

Nông Ngọc Yến

Thạc sĩ Thư viện

Cử nhân Kinh tế

0918404995

nnyen@ueh.edu.vn


 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Bổ sung tài liệu (Lập dự toán, kế hoạch bổ sung, chọn tài liệu, lập hồ sơ trình duyệt mua).

- Phân loại, định tiêu đề chủ đề tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Kiểm kê Tài liệu.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại các kho.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện. Công tác khác - Bí thư chi bộ

4         
    
Lê Thị Ngọc Thanh

Nhân viên

(38561249 ext.101)
01229036919

*nthanhtv@ueh.edu.vn

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Biên mục tài liệu giấy (Sách).

- Xử lý phục hồi dữ liệu tài liệu.

- Kế toán của đơn vị.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản trị mạng của thư viện.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.             

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Phục vụ mượn, trả tài liệu.

- Quản lý bạn đọc.

- Bổ sung tài liệu.

 

5             

Trần Nguyên Thạnh

Cử nhân Khoa học Thư viện

Thư viện viên

(38561249 ext.101)
0918270277

*tnthanh@ueh.edu.vn

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Biên mục tài liệu giấy (Luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học).

- Biên mục báo, tạp chí.

- Quản lý sách giao kho.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Bổ sung tài liệu.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Quản lý và sửa chữa máy trạm khi có sự cố nhẹ.

- Phục vụ mượn, trả tài liệu.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, triển lãm,..).

6             Bùi Thị Bích An

Cử nhân Kinh tế

Trung cấp Thư viện

Thư viện viên

(38561249 ext.107)
0982055523

*bichantv@yahoo.com

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn, trả tài liệu tại phòng mượn (Kho 2).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

- Quản lý sách giao kho.

 

 

7             
Phạm Thục Anh

Cử nhân Tiếng Nga

Cử nhân Tiếng Anh

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên chính

(38561249 ext.116)
 0902695669

*pthucanh64@gmail.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng học ngoại ngữ (S-Fone).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện (học tiếng Anh bằng phần mềm cài đặt trên máy tính).

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

 - Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

w Công tác khác:

- Tổ trưởng Nữ công.

 

8

 

Nguyễn Thị Hương

Cử nhân Kinh tế

Thư viện viên

(38561249 ext.108

) 0908537510

*huongbao@ueh.edu.vn

 

 

 •  Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn, trả tài liệu tại phòng đọc (Kho 1).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

 • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc.

 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

 

9             Vũ Lê Quỳnh Giao

Cử nhân Kinh tế

Thư viện viên

(38561249 ext.108

) 09182199389

*vlqgiao@yahoo.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

-  Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng mượn (Kho 3).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...)

 

10
             Cao Thị Hoan

(38561249 ext.108

) 0977058445

*hoanthuy@yahoo.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn, trả tại phòng mượn (Kho 3).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

w Công tác khác:

- Tổ phó Công đoàn.

 

11             

Nguyễn Thị Minh Hồng

Thạc sĩ Khoa học Thư viện

Cử nhân Tiếng Anh

Thư viện viên

(38561249 ext.106

) 0918709543

*nmhong@ueh.edu.vn

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng đọc Sau ĐH (Kho 5).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

 

12             

Nguyễn Thị Như An

Cử nhân Cao đẳng Thư viện

(38561249 ext.107

) 0976495654

*hoasen963@yahoo.com

                                               

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng mượn (Kho 2).

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

- Quản lý sách giao kho.

 

13             


Nguyễn Thanh Hương

Cử nhân Kinh tế

Chuyên viên

(38279110

) 0983879299

*hnhuongtruc@gmail.com

 

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại Thư viện cơ sở A (59c NĐC).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên mục báo, tạp chí.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

 

14             

Trần Tố Lan

Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Văn hóa (Chuyên ngành Phát hành sách)

Thư viện viên

(38561249 ext.111

) 0903745148

*trantolan1964@yahoo.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng Báo, tạp chí .

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Quản lý phòng đọc/mượn.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên mục bài trích tạp chí.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Phục vụ mượn, trả tài liệu.

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

 

15             
Nguyễn Xuân Lan

Kỹ sư tin học

Thư viện viên

(38561249 ext.104

) 0908330143

*ngxula72@gmail.com

 

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng Tra cứu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Quản lý và sửa chữa máy trạm khi có sự cố nhẹ.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

16             
Lương Huỳnh Khánh Linh

Cử nhân Khoa học Thư viện

Thư viện viên

(38561249 ext.102

) 0976734450

*kh_linh_lh82@yahoo.com.vn

 

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại các phòng đọc.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.   

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử download.

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Thu nhận luận, luận án.

- Quản lý trang bạn đọc.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

 

17

 


Trần Kim Oanh

Thạc sĩ Kinh tế

Chuyên viên

(38561249 ext.106

) 0904508707

*oanh2064@yahoo.com

 

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng đọc Sau ĐH (Kho 5)

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

 

18
             

Hoàng Thị Thúy

Cử nhân Khoa học Thư viện

Thư viện viên

(38561249 ext.110

) 0908951648

*hthtuy@ueh.edu.vn

 

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phục vụ mượn trả tài liệu tại phòng đọc (Kho 4).

- Tổ chức kho, sắp xếp tài liệu.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm kê tài liệu.  

- Thanh lọc tài liệu.

- Bảo quản tài liệu.

- Quản lý phòng đọc.

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý sách giao kho.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, triển lãm...).

 

 19  

Phạm Thị Lương

Thạc sĩ Khoa họcThư viện

(38561249 ext.101

) 0977201381

*phamluongtv@yahoo.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phân loại, định tiêu đề chủ đề tài liệu.

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử download.

- Xử lý kỹ thuật tài liệu điện tử, cấp quyền truy cập.

- Bổ sung tài liệu.

- Kiểm kê tài liệu.

- Thanh lọc tài liệu.

- Phục vụ mượn, trả tài liệu.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (Bồi dưỡng kiến thức, hội thảo, triển lãm,..). CÁC TIN KHÁC