August 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
28
29
30
31
3
 
 
 
 
«
P.Đọc ACB đóng cửa; P.Đọc IPC phục vụ đến 16:30
07/28/2019 - 07:30 to 08/02/2019 - 16:30
 
08/03/2019 -
07:30 to 16:30
 
 
 
4
10
 
P.Đọc ACB đóng cửa; P.Đọc IPC phục vụ đến 16:30
08/05/2019 - 07:30 to 08/09/2019 - 16:30
 
08/10/2019 -
07:30 to 16:30
 
 
 
 
 
 
11
 
P.Đọc ACB đóng cửa; P.Đọc IPC phục vụ đến 16:30
08/12/2019 - 07:30 to 08/16/2019 - 16:30
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31