Điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 16h30; Địa điểm: Phòng Dewey 2, Phòng đọc Cơ sở A

  • Posted on: 6 February 2018
  • By: luongpt

Điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc:

 Sáng: 7h30 - 11h30

 Chiều: 13h30 - 16h30; 

Địa điểm: Phòng Dewey 2, Phòng đọc Cơ sở A

Ngay su kien: 
Tuesday, February 13, 2018 -
07:30 to 16:30