P. Đọc ACB + P. Đọc ICP: Tạm ngưng phục vụ; Phòng Dewey 1 + Dewey 2: [7:30 - 11:30, 13:30 - 16:30]

  • Posted on: 11 July 2018
  • By: luongpt

P. Đọc ACB + P. Đọc ICP: Tạm ngưng phục vụ; Phòng Dewey 1 + Dewey 2: [7:30 - 11:30, 13:30 - 16:30]

Ngay su kien: 
Monday, July 9, 2018 - 07:30 to Friday, July 13, 2018 - 16:30