P. Mượn Dewey 1 & 2, P. Đọc IPC & ACB phục vụ đến 16:30

  • Posted on: 6 September 2018
  • By: luongpt

P. Mượn Dewey 1 & 2, P. Đọc IPC & ACB phục vụ đến 16:30 

do viên chức thư viện tham dự Khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh dành cho đối tượng 4 (theo thông báo số 1710/TB-ĐHKT-NHSU)

Ngay su kien: 
Tuesday, September 11, 2018 - 07:30 to Friday, September 14, 2018 - 16:30