Thư viện đóng cửa để dự họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (theo Thông báo số 2059/TB-ĐHKT-VP)

  • Posted on: 8 November 2018
  • By: luongpt

Thư viện đóng cửa để dự họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (theo Thông báo số 2059/TB-ĐHKT-VP)

Ngay su kien: 
Tuesday, November 20, 2018 -
07:30 to 19:00