Buổi công bố “Tạp chí điện tử và Hệ thống gửi bài trực tuyến theo chuẩn Scopus”.