Lễ Khai giảng Khóa 22 - Liên thông Đại học chính quy (2017 - 2019).