Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021