Cơ cấu nhân sự


TỔ DỊCH VỤ

Dịch vụ tham khảo: ✉AskUsNow@ueh.edu.vn
Cơ sở B: ☎08.38561249 Ext.
Cơ sở A: ☎08.38279110
1 Bùi Thị Bích An bichantv@ueh.edu.vn
2 Nguyễn Thị Như An anntn@ueh.edu.vn
3 Cao Thị Hoan hoancao@ueh.edu.vn
4 Nguyễn Thanh Hương huongthang@ueh.edu.vn
5 Nguyễn Thiên Hương nthuong@ueh.edu.vn
6 Trần Tố Lan lantranto@ueh.edu.vn
7 Nguyễn Xuân Lan nguyenxuanlan@ueh.edu.vn
8 Trần Kim Oanh oanhtk@ueh.edu.vn
9 Hoàng Thị Thúy htthuy@ueh.edu.vn
 
Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu: ✉ lib@ueh.edu.vn
☎08.38561249 Ext.
10 Nguyễn Thị Minh Hồng ntmhong@ueh.edu.vn
11 Phạm Thị Lương luongpt@ueh.edu.vn


TỔ NGHIỆP VỤ

☎08.38561249 Ext.
1 Vũ Lê Quỳnh Giao vlqgiao@ueh.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hương huongbao@ueh.edu.vn
3 Lương Huỳnh Khánh Linh linhlhk@ueh.edu.vn
4 Trần Nguyên Thạnh tnthanh@ueh.edu.vn


TỔ VĂN PHÒNG

1 Hoàng Tuyết Anh

☎08.38531986 ✉anhht@ueh.edu.vn

2 Nguyễn Thị Khuyên

☎08.38561249 ✉ntkhuyen@ueh.edu.vn


phân công đầu việc