GIỜ MỞ CỬA THỨ 2 ĐẾN THỨ 6 TẠI PHÒNG ĐỌC CSA, DEWEY 1, 2 (CƠ SỞ B)

  • Posted on: 19 July 2017
  • By: AdminLib
PHÒNG ĐỌC CSA 07:30 - 11:30 ;     13:30 -16:30
PHÒNG DEWEY 1 07:30 - 11:30 ;     13:30 -16:30
PHÒNG DEWEY 2 07:30 - 11:30 ;     13:30 -16:30

 

Ngay su kien: 
Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 07:30 to Thứ sáu, Tháng 7 21, 2017 - 16:30