Phòng đọc ACB & ICP tạm đóng cửa; Phòng Dewey 1 & 2, Phòng đọc cơ sở A làm việc đến 16:30

  • Posted on: 21 December 2018
  • By: luongpt

Phòng đọc ACB & ICP tạm đóng cửa; Phòng Dewey 1 & 2, Phòng đọc cơ sở A làm việc đến 16:30

Ngay su kien: 
Monday, December 24, 2018 - 07:30 to Friday, December 28, 2018 - 16:30