Thư viện đóng cửa - Nghỉ hè năm 2019

  • Posted on: 27 May 2019
  • By: luongpt

Thư viện đóng cửa nghỉ hè theo Thông báo Số 1826/TB-ĐHKT-VP ngày 19/9/2018 về Thời gian nghỉ hè của viên chức khối quản lý năm 2019

Ngay su kien: 
Monday, June 3, 2019 - 07:30 to Sunday, June 9, 2019 - 16:30