Công văn về việc tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức năm học 2018