Hội thảo “Hướng tới quốc tế hoá giáo dục đại học ở Việt Nam tới năm 2025”.