Lễ khai giảng khóa 24 Chương trình Cao học Việt Nam - Hà Lan (VNP).