Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh