Thông báo thời gian nghỉ hè năm 2019 của viên chức khối quản lý