Thông báo về việc giới thiệu dùng thử Cơ sở dữ liệu