Thông báo về việc khuyến khích viết khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học