Thông báo về việc mở cửa các khu vực tự học ngoài giờ hành chính để sinh viên ôn thi