Thông báo về việc mở cửa các khu vực tự học ngoài giờ hành chính để sinh viên học tập và ôn thi kết thúc học kỳ đầu năm 2019