Thông báo về việc tổ chức "Hội nghị Đào tạo đại học chính quy"