Thông báo về việc triệu tập viên chức tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 4