UEH ký kết thỏa thuận liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị nguồn nhân lực với Đại học Massey, New Zealand.