UEH tổ chức Hội nghị Đào tạo đại học chính quy năm 2017.