UEH tổ chức phiên họp Hội đồng Hiệu trưởng TP. Hồ Chí Minh khối ngành Kinh tế lần thứ nhất.