Dịch vụ của thư viện

1. Dịch vụ mượn – trả tài liệu
- Mượn – trả tài liệu 
- Đặt mượn tài liệu.
- Đặt phòng học nhóm: Gồm 3 phòng học nhóm.
 
2. Dịch vụ thông tin cơ bản
- Giải đáp các thông tin chung
✉: 08.38561249
 
3. Dịch vụ tham khảo
- Hỗ trợ sinh viên, học viên tìm kiếm, sử dụng các nguồn tài liệu trong quá trình học tập.
Tầng trệt – Phòng đọc ACB
☎ 08.38561249 Ext.
 
4. Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu
- Hỗ trợ học viên, giảng viên trong quá trình làm luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học.
Tầng trệt – Phòng đọc ACB
☎08.38561249 Ext.