Hội thảo "Pacific INFINITI Conference on International Finance" lần đầu tiên có mặt tại Châu Á