Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021