Lễ ký hợp tác chiến lược giữa UEH với Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh