Thông báo về việc tổ chức buổi báo cáo chuyên đề "Quản trị đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"