Thư viện UEH

Thư viện Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
 
- Mở rộng nguồn tài nguyên
- Nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện 
- Hướng tới cộng đồng UEH